ระบบข้อมูลทรัพยากรของกรมวิชาการเกษตร
ความเป็นมา

      กรมวิชาการเกษตรเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการวิจัยและพัฒนาทางด้านการเกษตร มีศูนย์วิจัยและศูนย์บริการวิชาการฯ ในพื้นที่ กระจายอยู่ทั่วประเทศ เพื่อให้การวิจัยทางด้านพืชและไหม ครอบคลุมสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย และกระจายพืชพันธุ์ดีให้แก่เกษตรกร จึงได้พัฒนาระบบในการรวบรวม จัดการข้อมูลทรัพยากร โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์มาประยุกต์ใช้ และให้บริการผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ข้อมูลในระบบ
      ข้อมูลในระบบเป็นส่วนที่จัดทำขึ้นใหม่จากการสำรวจและปรับปรุงข้อมูลเดิม และข้อมูลที่ได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานอื่น เช่น กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมอุตุนิยมวิทยา ข้อมูลในระบบประกอบด้วย
  1. ข้อมูลแผนที่ของศูนย์ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร สำนักงานตลาดกลาง ด่านตรวจพืช มีรายละเอียดของแผนผังของที่ทำการ พื้นที่ทดลอง ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน การใช้ประโยชน์ งานวิจัย งานผลิตพันธุ์
  2. รายงานการแพร่ระบาดของศัตรูพืช
  3. ฐานข้อมูลสภาพแวดล้อมทางการเกษตรจากหน่วยงาน เช่น กรมพัฒนาที่ดิน กรมอุตุนิยมวิทยา สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร   
  • ฐานข้อมูลกลุ่มชุดดิน   
  • ชุดดิน   
  • การใช้ประโยชน์ที่ดิน   
  • ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา   
  • เขตชลประทาน   
  • เขตการปกครอง   
  • เส้นทางน้ำ   
  • เส้นทางคมนาคม